Funkce oizeni podniku

Øízení bohat¹ích a slab¹ích podnikù bude díky podpoøe programù Comarch ERP Optima pravdìpodobnì mnohem u¾iteènìj¹í a efektivnìj¹í. Tento integrovaný program, sestávající z nìkolika prvkù, byl navr¾en s pou¾itím v libovolném oboru. Uvedené moduly - aplikace jsou urèeny pro fakturaci, úèetnictví, øízení, operace související se skladováním nebo archivací informací. Jedná se o univerzální nástroj, který lze pou¾ít v úplných spoleènostech s novými obchodními profily.

Online program optima je díky minimálnì roz¹íøenému modulu podporujícímu v¹echny formy úèetnictví zpravidla vyu¾íván jako první systém v úèetních kanceláøích. Specifikované moduly úèetního softwaru Optima jsou ale velmi univerzální aplikací. Aplikace Optima HR a Payroll umo¾òuje ka¾dému èlovìku efektivnì poskytovat personální a mzdové slu¾by. Díky systematickým aktualizacím program provádí aktivity v souladu se souèasnými právními normami. Úèetní program prodávaný v rámci Comarch Optima osvobozuje podnikatele od povinnosti neustále sledovat novì zavedené právní pøedpisy.

Program Comarch je také vybaven øe¹ením iMed24, které usnadòuje provoz v¹ech zdravotnických zaøízení. Vyu¾ití tohoto zaøízení pøispívá ke zvý¹ení úrovnì poskytovaných zdravotnických slu¾eb a navíc z obchodního hlediska na øádnì pøipravenou práci zdravotnických firem a v¹ech hodnot s nimi spolupracujících.

Ka¾dý, kdo má zájem vstoupit do skupiny spokojených u¾ivatelù programu ERP Optima, je motivován pøedstavit se s mo¾ností Comarch Optima. Pøed pøijetím rozhodnutí stojí za to provìøit po¾adavky programu Comarch Optima, které urèují jeho dobrou práci.

Vydávání v¹ech typù fakturaèních materiálù je velmi hladké, a to i na objednávku prostøednictvím fakturaèního softwaru. Modul Comarch ERP Optima pro faktury je velmi intuitivní a lehký.