Pau alni eastky a pokladny

Získání v¹ech souhlasù s pokladnou existuje v polské - a nejen na¹í - zákonné povinnosti. Ka¾dá, i ta nejmen¹í transakce, musí být zaplacena za daòovou èástku, proto¾e musí podléhat DPH.

Kdy¾ nakupujeme fiskální pokladnu pro jednotlivé obchody, tento nákup závisí na speciální slu¾bì, která zahrnuje povinnost peèovat o zále¾itosti na¹í pokladny. Pokladny v Krakovì jsou oblastí, kde si mù¾ete koupit v¹echna fiskální zaøízení, nejvhodnìj¹í pro konkrétní oblast. & nbsp; Jsou to zamìstnanci takových obchodù a slu¾eb, kteøí jsou oprávnìni mìnit vý¹i DPH naprogramovanou na èástce, kdy pøíslu¹né pøedpisy, podle kterých dojde ke zmìnì daòových sazeb. Opravy na konci pokladny mù¾e provádìt i autorizovaný servis.

Pokladna je pouze obyèejné zaøízení, které mù¾e být po¹kozeno, tak¾e ka¾dý, kdo vykonává obchodní nebo servisní èinnost a pou¾ívá hotovost, musí znát pravidla pro ¹patnou hotovost. Po¹kozená pokladna musí být co nejrychleji opravena, bez dùvodu posledního, co¾ je faktor po¹kození, a jak tato ¹koda vstupuje do dal¹ího fungování obchodu. Mù¾e existovat pro dùkaz, ¾e tiskárna je ¹patná, tak¾e na úèet je vyti¹tìn pouze text. Neúplný pøíjem v¹ak mù¾e být dùvodem, proè daòový úøad vydá mandát pro spoleènost, která jej vydala!

Proto, jakmile pozorujeme po¹kození pokladny, nemìli bychom ji sami opravovat. Po¹kozené peníze by mìly být doèasnì vylouèeny z knihy obchodu a èerpat z jiné aktivní pokladny a v pøípadì, ¾e to není mo¾né, uzavøete obchod, dokud nebude zaøízení opraveno. Vzhledem k tomu, ¾e selhání pokladny mù¾e zastavit práci celého skladu, slu¾by registraèní pokladny fungují velmi efektivnì a sna¾í se vady odstraòovat pravidelnì nebo v co nejkrat¹í mo¾né dobì. Po odhalení jakýchkoli závad v ¾ivotnosti pokladny jej nesmíme pou¾ívat k jeho opravì - zavolejte prosím servis a kontaktujte servisního technika, nebo peníze odneste do servisního bytu, samozøejmì po prvním vypnutí a zaji¹tìní. Takové øízení bychom mìli provést co nejdøíve, aby mohlo být rozhodnutí rychle opraveno a mohli jsme se vrátit z daòového depozitáøe.