Programy pro spoleenosti thinksoft

Zku¹enosti ukazují, ¾e k výbìru správného programu pro spoleènost je tøeba pøistupovat velmi opatrnì. Jsou to buï námi indikované nástroje, které se budou prezentovat ziskem a budou mít pozitivní dopad na rozvoj podniku ve velké dávce z pøesného urèení cíle, který musí splnit. Náklady na moderní IT øe¹ení pro mnoho spoleèností - zejména mladých - v¹ak mohou být pøíli¹ vysoké, aby se mohly mýlit.

Hammer of Thor

Výrobci, kteøí jsou si vìdomi tìchto polo¾ek, stále více nabízejí nové zpùsoby distribuce svého softwaru. Pøípadem mù¾e být program optima, který umo¾òuje kontrolovat funkènost tohoto nástroje po dobu 60 dnù. Po uplynutí této doby se zákazník musí rozhodnout, zda software zakoupí nebo vrátí. V pøípadì úspìchu, kdy se zákazník rozhodne pokraèovat v pou¾ívání, doufá, ¾e pøevede ji¾ existující databázi z demo skupiny do skupin s plnou hodnotou. Stojí za zmínku, ¾e objednávka v demo verzi je plná funkcí, které jsou k dispozici v plné verzi. Jediným omezením je doba, po kterou mù¾ete èerpat z aplikace. Spoleènost, která má zájem o tento typ øe¹ení, mù¾e obdr¾et optimální verzi dema od výrobce po vyplnìní registraèního formuláøe nebo jej objednat na CD na adresu spoleènosti. Nástroj pøítomný v poslední variantì má ve¹kerou podporu výrobce, proto i v pøípadì, ¾e u¾ivatel má problémy s jeho podporou, mù¾e v¾dy pou¾ít technickou dotaci. A na webových stránkách jsou zodpovìdné materiály, které podpoøí dobrou konstrukci tohoto plánu. Dal¹í výhodou programu optima je skuteènost, ¾e je nyní hotovou databází. Díky tomu zabraòujeme jejich dlouhému psaní, ale také rychle instalujeme demo databázi obsahující pøíkladná øe¹ení. Díky tomu jsme schopni zkontrolovat v¹echny mo¾nosti programu, který je v souèasné dobì na programu. Jejich instalace je praktická a nemìla by zpùsobit problémy ani pro zaèínající klienty tohoto softwaru.