Rozpoetovy ueetni vycvik

Hrdlový válec je speciální válec, který je vybaven rychloupínacím ventilem. Pøíslu¹né válce obsahují hasicí médium, které je pod stálým tlakem. Konstrukce diskutovaného válce umo¾òuje nejrychlej¹í zavedení hasicího prostøedku do bytu chránìného zaøízení.

Hrd válce jsou primárnì zamìøeny na po¾ární ochranu zaøízení ve formì nebezpeèí, napøíklad pokud je hoølavý. Zahrnuje mimo jiné filtry, smì¹ovaèe, silá, cyklóny, granulátory a su¹ièky.Kromì toho mohou být válce pou¾ity jako ochrana pøed výbuchem pøístrojù, potrubí, potrubí, nádr¾í, to jsou místa, kde je pøítomen prach ST1-ST3, stejnì jako hybridní plyny a smìsi. Nejsou pøítomny v¹echny odvìtví prùmyslu.Je tøeba si uvìdomit, ¾e tyto nádobí musí být pøilo¾eny k certifikátùm, a to systému proti výbuchu a hasicí bariéøe. Úspìchem výbuchu je osvìdèení o notifikovaném orgánu FSA: FSA 09 ATEX 1595X. Av¹ak v pøípadì hasicí bariéry se jedná o osvìdèení o notifikovaném orgánu FSA: FSA 09 ATEX 1596X.

Dovolený objem válce je pìt litrù. Válce vy¾adují tìsnou ocelovou membránu. Diskutované válce nemohou bìhem servisních prací znamenat ¾ádné riziko. Válce by mìly být aktivovány s minimálním napìtím 100 / 300V na konci vylouèení aktivace náhodným napìtím. Existují hrd válce s mnoha vy¹¹ími hmotami, zatímco v souèasnosti existuje pomìrnì vy¹¹í napìtí v kontaktu s tímto.Typické válce jsou naplnìny prá¹kem. Smìs tohoto prá¹ku po postøiku sni¾uje tlak výbuchu. To funguje tím, ¾e neutralizuje atmosféru výbu¹ného prachu.Tam, kde pou¾ití bì¾ných lahví na prá¹kové lahve mù¾e dìlat vìt¹í obrazy ne¾ výhody, podobnì jako farmaceutické domy, samozøejmì se pou¾ívají i potravináøské podniky, hrd láhve.K dispozici jsou také hrdly naplnìné vodními parami. Mají vodu pøi teplotì vy¹¹í ne¾ je teplota varu. Vodní pára je pøíli¹ na potlaèení výbuchu.V souhrnu jsou válce systémem proti výbuchu. V celém systému hrd funguje spoleènì s dekompresním systémem proti explozi a systémem izolace výbuchu.